Privacy Verklaring

Onbegrensddenken.nu gevestigd aan Molenweg 2, 1251 LT Laren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Ik, Jolanda Tetteroo, eigenaar van Onbegrenssdenken.nu houd me aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Onderstaand tref je een overzicht aan van de gegevens die ik verwerk en voor welk doel.
Persoonsgegevens die ik verwerk en voor welk doel

Onbegrensddenken.nu verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voornaam en achternaam
  Geslacht
 • Adres (straatnaam, nummer, woonplaats en postcode)
 • Contact gegevens zoals email adres en telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Gespreksverslagen
 • Gegevens met betrekking tot dienstverband

Het doel van het verwerken van de persoonsgegevens:

 • Facturering
 • Beheer cliëntenbestand
 • Boekhouding
 • Wettelijke verplichting zoals belastingaangifte
 • Planning
 • Onderhouden van contact
 • Uitvoering van juiste en efficiënte dienstverlening
 • Informeren
 • Aanbieden van diensten
 • Afhandelen van eventuele klachten en geschillen
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
De persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren zoals genoemd in deze privacy verklaring en/of voor wettelijke bewaartermijnen, zoals de fiscale bewaartermijn.
Delen van persoonsgegevens met derden
Het kan zijn dat ik informatie moet delen met derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook in het kader van de correcte uitvoering van mijn dienstverlening en onze overeenkomst kan het zijn dat ik informatie met derden moet delen.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Onbegrensddenken.nu blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door

Onbegrensddenken.nu en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jolanda@onbegrensddenken.nu.

Om zeker te weten dat het om jou gaat, zal ik eerst willen verifiëren dat jij dit verzoek ook daadwerkelijk hebt ingediend. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Onbegrensddenken.nu wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

GOOGLE ANALYTICS

Ik maak gebruik van Google Analytics zodat Google mij kan informeren over het bezoek van mijn website en de effectiviteit van onze werving campagnes. Hiertoe wordt de met Google Analytics verkregen informatie, met inbegrip van je IP-adres, opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Je treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan. Google kan de verkregen informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op maar hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor welke andere dienst dan ook.

Beveiliging persoonsgegevens

Onbegrensddenken.nu neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jolanda@onbegrensddenken.nu zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Wijzigingen
Er kunnen wijzigingen aangebracht worden in deze AVG. Kijk daarom regelmatig op deze pagina.

Versie 22-05-2018.