Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen en totstandkoming

 1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door mij, coach Jolanda Tetteroo, handelend onder de naam Onbegrensddenken.nu, gevestigd aan de Molenweg 2 te Laren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 61425702.
 2.  Ze zijn van toepassingen op al mijn overeenkomsten en aanbiedingen. Algemene voorwaarden van (potentiele) opdrachtgevers wijs ik af, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
 3.  Wijzigingen in mijn algemene voorwaarden geef ik schriftelijk door. Wanneer opdrachtgevers hiermee niet akkoord gaan, dan wordt in overeenstemming de overeenkomst ofwel onder de oude voorwaarden afgerond, ofwel beëindigd.
 4. Al mijn offertes zijn vrijblijvend, en geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders aangegeven. Opdrachten moeten, om misverstanden te voorkomen, altijd door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2: Looptijd en Uitvoering van de opdracht

 1. Lopende overeenkomsten (voor bepaalde of onbepaalde tijd) kunnen altijd door beide partijen worden opgezegd tegen het einde van een maand, op een termijn van drie maanden.
 2. Bij surseance van betaling of faillissement van mij of de opdrachtgever, mogen beide partijen de lopende overeenkomsten schriftelijk per direct opzeggen.
 3. Ik heb een inspanningsverplichting (geen resultaatverplichting,) waarbij ik gehouden ben mijn verplichtingen na te komen naar beste inzicht en vermogen, zorgvuldig en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
 4. Als een bepaalde termijn is overeengekomen voor een doel, dan is dit geen fatale termijn, tenzij schriftelijk en expliciet anders is aangegeven en dit bovendien volgt uit de redelijkheid & billijkheid.
 5. Delegeren of uitbesteden aan derden doe ik, wanneer ik dat nuttig acht, en alleen met instemming met opdrachtgever.
 6. Bij annulering van een afspraak (in de zin van gerechtvaardigd uitstel) binnen 24 uur, is 75% verschuldigd. Bij annulering binnen 24-48 uur is 50% verschuldigd. Bij annulering langer daarvoor, is 0% verschuldigd, maar bij annulering die neerkomt op ontbinding zonder dat de opzegtermijnen in acht zijn genomen, is (alsnog) 100% verschuldigd.
 7. Bij ongepast of anderszins onacceptabel gedrag van opdrachtgever of coachee, heb ik het recht om per direct mijn werk te staken.
 8. Als ik langer dan een maand niet kan werken (bijvoorbeeld door ziekte), dan stel ik een vervanger voor. Als deze vervanger voor opdrachtgever niet acceptabel is, dan mag er uitgesteld of ontbonden worden.

Artikel 3: Betaling

 1. In de opdrachtbevestiging staat wat opdrachtgever mij verschuldigd is. Dit is, behalve bij consumenten, exclusief BTW. Dit is altijd exclusief reis- en verblijfkosten, of kosten van derden die in overleg ingeschakeld zijn.
 2. Ik factureer per maand, tenzij anders overeengekomen.
 3. Bij trajecten die langer dan twee maanden voorbereiding vergen, mag ik een voorschot in rekening brengen. Bij trajecten die langer dan zes maanden duren, mag ik eventueel een redelijke verhoging van het tarief vragen, of anders de overeenkomst op een termijn van drie maanden beëindigen.
 4. Betalingen moeten binnen twee weken na factuurdatum verricht zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Als de betaling langer dan drie maanden op zich laat wachten, is opdrachtgever niet alleen wettelijke rente en wettelijke incassokosten verschuldigd, maar ook een boete van 400 Euro, voor alle extra moeite die ik mij moet getroosten.

Artikel 4: Privacy & Intellectuele Eigendom

 1.  Ikzelf en door mij ingeschakelde derden, behandelen alle vertrouwelijke gegevens zorgvuldig en volgens de wet.
 2. Als de coachee niet de opdrachtgever is, zullen gegevens alleen met de opdrachtgever gedeeld worden (of andersom) als en voor zover de coachee (of opdrachtgever) daarmee instemt. Bij gebrek aan dergelijke instemming, ontslaat dit de opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting.
 3. Tijdens de opdracht vindt er geen enkele overdracht van Intellectuele Eigendom plaats. De door mij gebruikte of ontwikkelde middelen of materialen, (van mijzelf of van derden,) mogen daarom nooit zonder toestemming (her)gebruikt worden.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. Ik ben nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden, die op welke wijze dan ook betrokken zijn bij het uitvoeren van de opdracht; dat zijn enkel deze derden. Mede daarom heeft opdrachtgever expliciet ingestemd met het inschakelen van hen.
 2. Ik ben nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de (voor afspraken gebruikte) locaties; dat zijn de eigenaars hiervan.
 3. Ik ben voor de eventueel door mijzelf veroorzaakte schade (al kan ik me daar als coach weinig bij voorstellen) alleen aansprakelijk bij opzet of daaraan grenzende roekeloosheid. Voor dergelijke gevallen heb ik een goede verzekering afgesloten. Mijn aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat deze verzekering uitkeert.
 4. Ik ben nooit aansprakelijk voor enige vorm van (vermeende) schade die verband houdt met de relatie tussen coachee en opdrachtgever. Dit blijft altijd een kwestie tussen hen onderling.

Artikel 6: Recht en rechter

 1. Op deze voorwaarden en al mijn overeenkomsten of offertes is Nederlands recht van toepassing.
 2.  Ontstaat er een geschil, dan zijn opdrachtgever en ik eerst verplicht om dat op te lossen met behulp van een gezamenlijk aan te wijzen bemiddelaar of mediator.
 3. Als bemiddeling drie maanden lang nergens toe heeft geleid, mogen beide partijen het conflict voorleggen aan de bevoegde rechter te Midden-Nederland. Dit mag direct in overduidelijk spoedeisende gevallen.